165,0001,980,000
180,0002,160,000
195,0002,340,000
279,0004,188,000
427,5005,130,000

Gói Home combo

Gói Home Đỉnh VNPT

299,0003,588,000

Gói Home combo

Gói Home Game VNPT 150Mb

329,0003,948,000
600,0007,200,000
369,0004,428,000
269,0003,228,000
175,0002,100,000