189,0002,268,000
219,0002,628,000
259,0003,108,000
279,00031,348,000
427,5005,130,000

Gói Home combo

Gói Home Đỉnh VNPT

299,0003,588,000

Gói Home combo

Gói Home Game VNPT 150Mb

329,0003,948,000
559,5006,714,000
369,0004,428,000
269,0003,228,000
175,0002,100,000