Lưu trữ Danh mục: download

Download Mẫu BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN mới nhất

Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn được lập, khi doanh nghiệp thực hiện xuất hoá đơn bị sai. Nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai thuế, thì 2 bên phải lập bien ban thu hoi hoa don. Bạn đang cần hỗ trợ tìm mẫu biên bản huỷ hoá đơn đúng chuẩn mới nhất […]